van 9:00 tot 12:00 uur
en van 13:00 tot 17:00 uur

Feiten & cijfers

Wanneer ben je een vluchteling?

Op grond van het Vluchtelingenverdrag kunnen mensen die worden vervolgd vanwege hun godsdienst, etnische afkomst, politieke overtuiging, nationaliteit of omdat ze tot een bepaalde sociale groep behoren asiel aanvragen. We spreken dan van asielzoekers. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de asielprocedure of een asielzoeker voldoet aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag. Als de asielzoeker hieraan voldoet, wordt hij erkend als vluchteling en krijgt hij een asielvergunning. Een vluchteling heeft recht op huisvesting in de gemeenten.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, statushouder, vluchteling en vergunninghouder?

Tussen 2008 en 2018 zijn er in Nieuwegein 610 statushouders komen wonen. Dit is ongeveer want een deel is inmiddels weer verhuisd.

Trend statushouders in Nieuwegein

Statushouders zijn erkende vluchtelingen en niet te verwarren met asielzoekers. De laatsten zijn mensen die nog niet de status van vluchteling hebben. Zij hebben nog geen asiel gekregen. Zij wonen nog in een asielzoekerscentrum (AZC).

Alle Nederlandse gemeenten moeten van de Nederlandse overheid ieder jaar een bepaald aantal statushouders huisvesten. Dit heet de ‘taakstelling’.

In 2018 moest Nieuwegein 87 statushouders huisvesten. De taakstelling is gebaseerd op het aantal bewoners in een plaats. Utrecht moest in 2018 bijvoorbeeld 475 statushouders plaatsen (het aantal bewoners van het AZC in Utrecht telt hierbij niet mee).

Land van herkomst

Waar komen de statushouders in Nieuwegein vandaan? Dit verschilt per jaar.

In de jaren tachtig waren het vooral Tamils uit Sri Lanka, in de jaren negentig mensen die het oorlogsgeweld in Joegoslavië ontvluchtten.

In de jaren 2000 kwamen de vluchtelingen vooral uit Somalië, Irak en Afghanistan en vanaf 2014 uit Syrië en Eritrea.

In Nieuwegein worden de statushouders sinds 2017 opgevangen in de Luifelstede. In de Luifelstede zorgt Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein dat de statushouders een huisarts en tandarts krijgen toegewezen. We schrijven de kinderen bij aankomst gelijk in bij het Taalatelier van basisschool de Evenaar (basisonderwijs) of bij het ISK Ithaka (middelbaar onderwijs) in Utrecht. Daar krijgen de kinderen intensief taalonderwijs. Na een jaar stromen zij door naar het reguliere onderwijs.

De volwassenen worden ingeschreven bij een van de drie inburgeringsscholen in Nieuwegein of in Utrecht.